[1]
Le Duc Luan and Nguyen Thi Tang, “THE DISCOURSE PROCESS IN ‘CHIEC THUYEN NGOAI XA’ BY NGUYEN MINH CHAU”, jshe, vol. 7, no. 4, pp. 6-13, Dec. 2017.