(1)
Le Duc Luan; Nguyen Thi Tang. THE DISCOURSE PROCESS IN “CHIEC THUYEN NGOAI XA” BY NGUYEN MINH CHAU. jshe 2017, 7, 6-13.